István Látos, Direktor – Denso

“Početkom 2011. godine, već započet razvojni program prešao je na viši nivo.Prema očekivanjima i HR planovima menadžmenta kompanije, trening program mogao je da bude nastavljen i sproveden do kraja samo ukoliko je zasnovan na temeljnoj i profesionalnoj dijagnostici. U fokusu programa i dijagnostike bio je srednji menadžment kompanije: Menadžer Asistent, Menadžer i Viši Menadžeri, ukupno 53 ljudi. Obzirom na rezultate dijagnostike i individualnih konsultacija, Develor je profesionalno implementirao program, i sa kvalitativnog i sa kvantitativnog aspekta. Naše potrebe i predlozi bili su deo procesa, i može se reći da smo dobili razumljive, korisne i opipljive informacije. Develorovi konsultanti bili su fleksibilni, orijentisani na klijente, i maksimalno su uzeli u obzir naše sugestije i očekivanja tokom razvoja upitnika, u fazi sprovođenja programa, i tokom evaluacije.”