Koncept "X – učenja"

xl
“Program obuke nije bilo kakav događaj, već proces” – organizacije u sve većoj meri prepoznaju značaj i uticaj Brinkerhofovog istraživanja: Efekat bilo čijeg razvoja direktno zavisi od toga čime se osoba bavila pre, a čime nakon završetka programa obuke. Develorov koncept “X – učenja” predstavlja način za proširivanje granica učenja, u vremenu i prostoru.

why does training failDevelor dodatno ulaže u pripremu kako učesnika, tako i čitave organizacije za sprovođenje željene promene ponašanja. Pored regularnih pripremnih razgovora i onlajn upitnika, mi takođe ističemo značaj i sprovodimo istraživanja konkretnih potreba i analizu trenutnog nivoa ponašanja učesnika, uz pomoć naše široke mreže alata za dijagnostikovanje problema. Cilj koji treba da bude ostvaren, kao i ciljna grupa učesnika utiču na izbor alata kojima se služimo: počev od ispitivanja kompetencija, preko Mistery shopping-a i Shadowing-a , do evaluacije “360 stepeni” i Razvojnih centara.

diagram

Dizajn sadržaja kompeksnih razvojnih projekata počinje definisanjem koji su to ključni indikatori za učinak (KPI) koji treba da budu unapređeni u određenoj organizaciji; tto je izvor definicije kritičnih ponašanja koja treba da budu razvijena u cilju postizanja očekivanih rezultata. Develorov tim profesionalaca se pridržava logike Kirkpatrikovog mehanizma planiranja u cilju ostvarivanja organizacionog uticaja naših programa obuke.

Uloga elemenata upravljanja promenom je kreiranje želje za menjanjem njihovog trenutnog stanja. U skladu sa tim mi se brinemo o tome da organizacija, direktno nadređeni, kolege kao i druge interesne strane podržavaju i žele da primene novo ponašanje.

Nakon završetka programa obuke vrši se implementacija alata za podršku primeni željenog ponašanja, procesa, sistema i aktivnosti. To je siguran način pomoću koga učesnici prenose motivaciju i posvećenost stečenu tokom programa obuke i na svoje radno mesto. Mi implementiramo sisteme nadgledanja koji pružaju brz i kontinuirani fidbek i organizaciji i učesniku; dosadašnje iskustvo nam je pokazalo da je najveći motivator za promenu upravo razvoj promene sam po sebi.

Svesna i  struktuirana primena pristupa “x – učenja” predstavlja garanciju da program obuke pozitivno doprinosi poslovnim rezultatima i demonstrira dokaze da je njegovo sprovođenje programa imalo veliki značaj za organizaciju.